fbpx

Käyttöehdot

 

 

Bizfit-palvelun käyttöehdot

1. MÄÄRITELMÄT

1.1. ”Palveluntarjoajalla” tarkoittaa Bizfit Oy:tä (Y-tunnus 2784084-3) tai Bizfit-sovellusta asiayhteydestä riippuen.
1.2. Bizfit-sovellus tarkoittaa Bizfitin tarjoamaa sovellusta nimeltä Bizfit, jonka kautta ”asiakkaat” voivat tilata sekä ”asiantuntijat” voivat tarjota asiantuntijapalveluita digitaalisesti.
1.3. Bizfit-palvelu tarkoittaa sekä Bizfit-sovellusta että Bizfit-internetsivustoa www.bizfit.fi.
1.4. ”Asiakkaalla” tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä joka ostaa ja maksaa palvelussa välitetyn asiantuntijapalvelun.

1.5. ”Asiantuntijalla” tarkoitetaan henkilöä tai yhteisön edustajaa, joka vastaa asiantuntijapalvelun toimittamisesta.

1.6. Asiakas ja Asiantuntija ovat molemmat ”käyttäjiä”.

1.7. ”Toimeksiannolla” tarkoitetaan Asiakkaan Palvelun kautta tilaamaa palvelukokonaisuutta.

1.8. ”Palvelupaketilla” tarkoitetaan Asiantuntijoiden Palvelun kautta tarjoamaa yksilöllistä palvelupakettia, mikä sisältää laajemman kokonaisuuden ja mikä räätälöidään erikseen Asiakkaan tarpeiden mukaan.

 

2. PALVELUN KUVAUS

2.1. Bizfit Oy:n tuottaman ja ylläpitämän Bizfit asiantuntijapalvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (”käyttöehdot”). Palveluihin sovelletaan lisäksi Bizfit Oy:n tietosuojalauseketta.
2.2. Bizfit on erityisesti liiketoiminnan asiantuntijapalveluiden ja -osaamisen sekä em. maksujen välittämiseen tarkoitettu palvelu.
2.3. Kaikki Palvelua käyttävät vakuuttavat tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin sekä tietosuojaselosteeseen ja sitoutuvat noudattamaan niitä käyttäessään palvelua sekä antamaan suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tietosuojaselosteen mukaisesti.
2.4. Tämän lisäksi käyttäjä sitoutuu noudattamaan mahdollisesti erikseen annettuja tai palvelun yhteydessä ilmeneviä palvelun käyttöön liittyviä palveluntarjoajan ohjeita.
3. Käyttöoikeudet ja käyttäjätiedot

3.1. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja tietosuojaselosteeseen. Käyttäjä sitoutuu kaikessa palvelun käytössä noudattamaan näitä käyttöehtoja ja antaa suostumuksena henkilötietojensa käsittelyyn tietosuojaselosteen mukaisesti.

3.2. Profiilin sisällöstä ja sen oikeudenmukaisesta käytöstä vastaa profiilin luonut Käyttäjä. Bizfit ei miltään osin vastaa profiileissa olevien tietojen oikeellisuudesta tai paikkansapitävyydestä.

 

3.3. Bizfitillä on oikeus poistaa palvelussa olevia profiileja tai olla kokonaan julkaisematta niitä, jos Bizfit katsoo, että profiili on harhaanjohtava tai loukkaava, sisältää asiaankuulumatonta aineistoa, on näiden käyttöehtojen vastainen tai ei muusta syystä kelpaa julkaistavaksi palvelussa. Asiantuntija vastaa siitä, että hän on oikeutettu tarjoamaan ilmoittamansa palvelun ja vastaa siihen mahdollisesti liittyvistä veroseuraamuksista ja muista velvoitteista.

3.4. Rekisteröityessään käyttäjän tulee antaa vaaditut tiedot, joiden avulla käyttäjä ja edustamansa yhtiö voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Toisena henkilönä tai yhteisönä esiintymisestä saattaa tulla rikosoikeudellisia seuraamuksia.

3.5. Palveluun rekisteröityvän henkilön tulee olla vähintään 18-vuotias ja hänellä tulee olla oikeus tehdä sitoumuksia edustamansa yhtiön puolesta. Rekisteröitymällä käyttäjä vakuuttaa, että hän täyttää nämä ehdot. Yhdellä henkilöllä voi olla erikseen vain yksi asiakastunnus ja/tai yksi asiantuntijatunnus.

3.6. Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja luottamuksellisesti ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

3.7. Palveluntarjoaja on oikeutettu viranomaisilmoitukseen jos käyttäjää epäillään rikoksesta.
4. Käyttäjän velvollisuudet ja oikeudet

4.1. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua omalla nimellään. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjä palvelusta mikäli tämä esiintyy väärillä tiedoilla tai muuten väärinkäyttää palvelua. Palveluntarjoajalla on oikeus ilmoittaa kaikki väärinkäytökset sen maan viranomaisille, jossa väärinkäytös tapahtuu.

4.2. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä palveluntarjoajalle.

4.3. Käyttäjä vastaa kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

4.4. Käyttäjä sitoutuu kaikessa palvelun käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen, muiden palvelun käyttöä koskevien ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelussa ei saa tarjota palveluita, jotka palveluntarjoaja on kieltänyt, jotka ovat hyvän tavan vastaisia tai lainvastaisia.

4.5. Palvelua ei saa käyttää sellaisella tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa palveluntarjoajalle, muille palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Mikäli käyttäjä toimittaa palveluun kuva- tai videomateriaalia, käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.

4.6. Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan ja ilmoittaessaan palvelun tai työn hän pyrkii kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti.

4.7. Asiantuntijoiden tarjoama palvelu on periaatteessa käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, mutta asiantuntija on velvollinen sopimaan kunkin asiakkaan kanssa siitä, miten ja millaisilla ehdoilla hän palveluita tarjoaa, esim. kertomalla oman tapansa toimia palvelussa selkeästi omassa profiilissaan tai suorittaessaan toimeksiantoa asiakkaan kanssa. Bizfit ei ota kantaa eikä ole vastuussa näistä asiantuntijan ja asiakkaiden välisistä sopimuksista palvelun toimittamisessa.

4.8. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus ja että hän pystyy toimittamaan palvelua, jota hän tarjoaa.

4.9. Kun toimeksianto on palvelussa hyväksytty, veloitus tapahtuu asiakkaan luottokortilta. Palveluntarjoaja veloittaa summasta palvelumaksun, jonka jälkeen suoritus maksetaan asiantuntijan tilille huomioiden pankkipäivät sekä maksunvälittäjän käytännöt.

4.10. Käyttäjä tiedostaa, että kun hän sopinut tietystä toimeksiannosta, on hän myös velvollinen sitoutumaan sovittuun menettelyyn.

4.11. Asiakasta suositellaan antamaan jokaisen palvelun/toimeksiannon jälkeen arvostelu asiantuntijalle (1-5 timanttia), ja pyrkimään siihen, että arvostelu olisi mahdollisimman totuudenmukainen.

 

4.12. Käyttäjien tulee sopia mahdolliset tehtävää koskevat erimielisyytensä keskenään. Toistuvista ongelmista tulee ilmoittaa palvelun ylläpitäjille, jotta asiaan voidaan puuttua.

 

5. Palvelutarjoajan oikeudet ja vastuu

5.1. Palveluntarjoaja tarjoaa palvelun käyttäjille mobiiliapplikaation, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

5.2. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii silloin, kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista käyttäjälle etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

5.3. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

5.4. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. käyttäjätietojen oikeellisuudesta, käyttäjien palvelussa ilmoittamista palveluista tai töistä, kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta tai käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

5.5. Palveluntarjoaja toimii vain palveluiden ja maksujen välittäjänä ja eikä näin ole vastuussa palveluiden toteutumisesta, palveluiden laadusta tai muista palveluihin liittyvistä tekijöistä.

5.6. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

5.7. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun käyttäjistä ja heidän luotettavuudestaan. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen liittyen käyttäjien mahdollisiin väärinkäytöksiin palveluiden toteuttamisen aikana.

5.8. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjän käyttäjätunnus käyttäjän toimiessa näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti tai jos käyttäjä ei ole kirjautunut palveluun kahteentoista (12) kuukauteen. Palveluntarjoaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen oman harkintansa mukaan perustelematta ja antaa tai olla antamatta siitä ennakkoilmoitusta.

5.9. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

5.10. Palveluntarjoaja voi nauhoittaa asiakaspuheluita sekä säilyttää viestejä sisäistä koulutusta tai palvelun laadun parantamista varten.

5.11. Palveluntarjoaja voi milloin tahansa muuttaa palvelun hintaa sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.

5.12. Palveluntarjoaja veloittaa palvelun toimittamisesta palvelumaksun, jonka se perii maksutapahtuman yhteydessä. Palveluntarjoaja voi tarjota myös muulla tavalla laskutettavia sisältöjä. Tällöin maksun myöhästyessä palveluntarjoajalla on oikeus lähettää käyttäjälle muistutuslasku sekä periä käyttäjältä viivästyskorko ja muistutusmaksu. Palveluntarjoaja voi myös siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Lisäksi palveluntarjoajalla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun.

5.13. Palveluntarjoajalla on kaikki oikeudet palveluun luotuun sisältöön, kuten videoesittelyihin tai kuviin. Palveluntarjoaja varaa oikeuden käyttää palveluun luotuja sisältöjä tai sen osia omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään lukuun ottamatta henkilötietoja, yhteystietoja, tilitietoja tai muuta yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja.

5.14. Palveluntarjoaja toimii palveluiden markkinapaikkana käyttäjien välillä. Palveluntarjoaja ei ole sopimuskumppani palvelun kautta sovituissa asioissa.

 

6. Käyttöehtojen muuttaminen

6.1. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Käyttäjä hyväksyy käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä palvelua.

6.2. Saatuaan muutoksista tiedon käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen poistamalla profiilinsa palvelusta ennen muutoksen voimaantuloa.

7. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

7.1. Käyttäjän ja palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan käyttäjän hyväksyessä nämä käyttöehdot ja palveluntarjoajan myöntäessä käyttäjälle käyttöoikeuden palveluun.

7.2. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa poistamalla tili palvelusta tai sähköpostitse perustelematta irtisanomista.

7.3. Sopimuksen päättyessä palveluntarjoaja sulkee käyttäjän käyttäjätilin ja poistaa käyttäjän mahdollisesti tallettamaan aineiston palvelusta.

 

8. Sopimuksen siirtäminen

8.1. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli syy siirtämiseen liittyy siihen, että palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.

8.2. Palveluntarjoajalla on aina oikeus siirtää sopimus.

8.3. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

 

9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

9.1. Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

9.2. Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Pirkanmaan käräjäoikeudessa suomen kielellä.

 

Terms of use for Bizfit

1. DEFINITIONS

1.1. “Service Provider” means Bizfit Ltd. (BusinessID FI27840843 ) or Bizfit application depending on context.
1.2. The Bizfit application means Bizfit’s application called Bizfit, through which ‘customers’ can order and ‘experts’ can provide expert services digitally.
1.3. Bizfit service means both Bizfit application and Bizfit website www.bizfit.fi.
1.4. “Customer” means the person or entity that purchases and pays for the service provided by the service.
1.5. “Expert” means a person or a representative of the community responsible for providing the expert service.
1.6. Customer and Expert are both “users”.
1.7. “Assignment” means a service package ordered by the Customer through the Service.
1.8. “Service Package” means an individual service package provided by Experts through the Service, which includes a wider entity, and which is tailored to the specific needs of the Customer.

2. DESCRIPTION OF THE SERVICE
2.1. The use of the Bizfit expert service produced and maintained by Bizfit Oy is subject to these Terms of Use (the “Terms of Use”). In addition, the Bizfit Oy privacy statement applies to the services.
2.2. In particular, Bizfit is a service for the transfer of expert services and know-how in the business and the aforementioned payments.
2.3. All users of the Service are persuaded to read these Terms of Use and Privacy Statement and undertake to comply with them when using the Service and to consent to the processing of their Personal Data in accordance with the Privacy Statement.
2.4. In addition, the user undertakes to comply with any service provider’s instructions that may be specifically provided or appear in connection with the service.

3. Access rights and user information
3.1. You need to register to use the service. When registering for the service, the user assures that they have read these Terms of Use and Privacy Policy. The user agrees to comply with these terms of use in all use of the service and agrees to the processing of their personal data in accordance with the Privacy Statement.
3.2. The profile content and its fair use is the responsibility of the User who created the profile. Bizfit is in no way responsible for the accuracy or accuracy of the information in the profiles.
3.3. Bizfit has the right to remove or unpublish the profiles in the Service if Bizfit believes that the Profile is misleading or abusive, contains irrelevant material, is in violation of these Terms of Use, or is otherwise unsuitable for publication on the Service. The expert is responsible for being entitled to provide the service that he / she has notified and for any tax consequences and other obligations that may arise.
3.4. When registering, the user must provide the required information to identify and identify the user and the company he represents. Being a second person or a community may become a criminal offense.
3.5. The person registering for the service must be at least 18 years old and must have the right to make commitments on behalf of the company they represent. By registering, the user declares that he / she meets these conditions. One person may have only one customer ID and / or one expert ID separately.
3.6. The service provider will treat the personal data of registered users in a confidential manner and in accordance with the privacy legislation.
3.7. The service provider is entitled to an official notification if the user is suspected of a crime.

4. User Responsibilities and Rights
4.1. You agree to use the service under your own name. The Service Provider has the right to remove the user from the service if this occurs with false information or otherwise abuses the service. The service provider has the right to report any abuse to the authorities of the country where the abuse occurs.
4.2. Your username and password are personal and may not be disclosed to a third party. The user is responsible for all use of the service with his username. When a password or user ID comes into contact with an outsider, the user must notify the service provider immediately.
4.3. The User is responsible for all direct and indirect costs arising from the use of the Service.
4.4. You agree to be bound by these Terms of Use, other guidelines for use of the Service, and law and good practice at all times. The Service may not provide services that are prohibited by the Service Provider, which are contrary to good practice or illegal.
4.5. You may not use the Service in a manner that is harmful or offensive to the Service Provider, other users of the Service, or third parties. If the user provides image or video material to the service, the user is responsible for having all the necessary copyright and other rights in the material they submit.
4.6. The user uses the service at his own risk and, when reporting the service or work, he tries to describe it truthfully and in sufficient detail.
4.7. The service provided by the experts is in principle available 24 hours a day, but the expert is required to agree with each customer on how and under what conditions he / she offers the services, for example by telling him / herself how to operate the service clearly in his / her own profile or in performing the assignment with the client. Bizfit does not take any position and is not responsible for these expert-client agreements in the provision of the service.
4.8. The user assures and is responsible for having the right and the ability to provide the service that he provides.
4.9. Once the assignment is accepted in the service, the charge is made from the customer’s credit card. The service provider charges a fee for the amount, after which the payment is made to the account of the expert, taking into account banking days and the practices of the paying agent.
4.10. The user is aware that when he has agreed on a particular assignment, he is also obliged to commit to the agreed procedure.
4.11. After each service / assignment, it is recommended that you give a review to an expert (1-5 diamonds) and try to make the review as truthful as possible.
4.12. Users should agree on any disagreement about the task. Repeated problems should be reported to the service administrator to address the issue.

5. Rights and Responsibilities of the Service Provider
5.1. The service provider provides the service users with a mobile application that is generally available 24 hours a day. However, the service provider is entitled to temporarily disable the service or part of it for maintenance, installation, alteration, public order and safety, excessive system load or other similar reason.
5.2. The Service Provider has the right to add, modify and delete parts of the Service, and to make the free of charge sections of the Service Payable or to discontinue the Service in part or in full. The Service Provider, when reasonably possible, seeks to inform the user of any changes and breaks that are essential to the user in the service, in advance, through the service or any other means deemed appropriate. The changes will take effect as soon as they are implemented.
5.3. The Service Provider does not provide any direct or indirect warranty for the operation or features of the Service and does not warrant that the Service will function without interruption or error.
5.4. The Service Provider is not responsible for the content of the Service or its accuracy, except for the content produced by the Service Provider itself. Thus, the service provider does not answer e.g. the correctness of the user information, the services or works provided by the users in the service, the correctness of the objects or the legality of the information provided by the user or the accuracy of the information provided by the user.
5.5. The service provider only acts as an intermediary for services and payments, and is not responsible for the performance of the services, the quality of the services, or other service-related factors.
5.6. The Service Provider shall under no circumstances be liable for any direct or indirect damages in any manner whatsoever with respect to the Service or its use, information or notices made available through the Service. The Service Provider is also not responsible for any damage to the user or third parties caused by the use of the service or malfunctions, technical defects, malicious software, links or breaks.
5.7. The service provider is not responsible for the users of the service and their reliability. Under no circumstances will the service provider be liable for any misuse by users during the execution of the services.
5.8. The Service Provider has the right to close the User ID when the User violates these Terms of Use, Law or Good Practice, or if the User has not signed up for the Service for twelve (12) months. The Service Provider may, at any time, terminate the Contract at its sole discretion without giving reasons and giving or not giving prior notice.
5.9. The service is protected by copyright in accordance with Finnish law. The Service may contain material protected by copyright, trademark or other intellectual property rights. The User shall not distribute, publish, copy, make available to the public or otherwise commercially exploit the Protected Material without the express written permission of the Service Provider or other right holder, unless otherwise required by mandatory law.
5.10. The service provider may record customer calls and store messages for internal training or quality of service.
5.11. The service provider may change the price of the service at any time and convert the free service into a charge or vice versa. Valid prices and pricing bases are available on the service pages.
5.12. The service provider charges a service fee for the delivery of the service, which it charges in connection with the payment transaction. The service provider may also provide content that is billed in another way. In this case, when the payment is late, the service provider has the right to send a reminder invoice to the user and to charge the user a penalty interest and a reminder fee. The service provider may also transfer the claim to a debt collection agency for recovery. In addition, the service provider has the right to prevent the user from accessing the service.
5.13. The service provider has all the rights to the content created for the service, such as video presentations or images. The Service Provider reserves the right to use the Content created in the Service or parts thereof in its own marketing and communication, except for personal data, contact information, account information, or other privacy-related information.
5.14. The service provider acts as a marketplace for services between users. The service provider is not a contractual partner in matters agreed upon through the service.

6. Changing Terms of Use
6.1. The Service Provider has the right to unilaterally change these Terms of Use by notifying the user via email or service. The user accepts changes to the Terms of Use by using the Service.
6.2. Upon receiving the changes, the user of the information may terminate the agreement by deleting his / her profile from the service before the change takes effect.

7. Validity and Termination of the Agreement
7.1. The agreement between the user and the service provider enters into force when the user accepts these terms of service and the service provider grants the user access to the service.
7.2. The contract is valid until further notice. Both parties may terminate the contract without notice, by deleting the account from the service or by email without justifying the termination.
7.3. Upon termination of the agreement, the service provider closes the user account of the user and removes the user from possibly storing material from the service.

8. Transfer of contract
8.1. The service provider has the right to transfer the contract to a third party if the reason for the transfer is that the service or part of it is sold or that the service provider or broker changes.
8.2. The service provider always has the right to transfer the contract.
8.3. The user has no right to transfer the contract. In particular, the user is aware that the license is personal and may not be disclosed to a third party.

9. Applicable law and dispute resolution
9.1. The service and these terms of use are governed by Finnish law.
9.2. The primary aim is to settle disputes between the service provider and the user by negotiation. If no settlement is reached, the dispute will be resolved in the Pirkanmaa District Court in Finnish.